Home

เทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
บริการของเรา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเกิดจากผลงานการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในหน่วยงานส่วนนี้มีการบริการดังนี้
Image is not available

หน้าที่และการให้บริการ (IP)

สถาบันฯ ทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เป็นต้น รวมทั้งการให้บริการสืบค้นสิทธิบัตรและการแปลสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาและตรวจทานสัญญาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
Image is not available

การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

สถาบันฯ มีการศึกษา วิจัย ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกันนี้ สถาบันฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งความตระหนักในคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
Slider

วิสัยทัศน์ Vision

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ข่าวสาร

cuip

14 พ.ย. 2562